September 16, 2012

Video link - репортажа за Р. Скала

Ratkova Skala reportage -кникнете за да ја погледнете репортажата за регионот Р Скала