April 26, 2010

За ДЕМ

Движењето на Екологистите на Македонија - ДЕМ е невладино, непрофитабилно и аполитично здружение. Тоа е национално здружение кое вклучува 23 локални еколошки невладини организации како редовни членови.

ДЕМ е основана во 1990 година како неопходност да ја координира работата на постоечките локални групи. ДЕМ е членка на Пријателите на Планетата Земја (FoEI), CEEWEB, YEE, и CPM. Исто така, ДЕМ има добра соработка и комуникација со невладините организации од соседството.

Целта на ДЕМ е да се подигне јавната свест во врска со заштитата на животната средина, одржлив развој и заштита на природата.

Активистите на ДЕМ организираат различни видови на активности како на пример: лобирање, организирање на јавни кампањи, тркалезни маси на конкретни теми во врска со животната средина, разговори со експерти, јавни средби за локалните проблеми, секаков тип на директни акции, протести, објавување на летоци, брошури, постери, билтени, обуки, работилници, предавања во основните и средните училишта и др.

Некои од многуте проекти на ДЕМ:

Кампања за заштита од пожари

Кампања за подигање свест за ГМО во Македонија

За повеќе информации, посетете ја нашата веб страна:
www.dem.org.mk

No comments:

Post a Comment