October 30, 2011

Обука за градење на капацитетите на граѓанските организации за политиките на ЕУ поврзани со природата


Тренингот се одржа од 24ти до 28ми октомври во Ваљево, Србија. Вероника Фердинандова и Борис Ерг од IUCN ги поздравија присутните и дадоа краток вовед во политиките кои се значајни за овој тренинг.

Првиот ден се зборуваше за Еколошките Мрежи, концепт претставен од Лоренс Џонс-Волтерс од ECNC. Еколошките поврзување се дискутираа и на вториот ден заедно со концептот за Зелена Инфраструктура, како и важноста на EIA и SEA. Овие сесии ги држеше Биотоп, а исто така организираше работилница која го симулира процесот на
EIA и SEA со учесниците кои дејствува како стејкхолдери. На третиот ден се зборуваше за NATURA2000 - концептот на управување и претставување на пошироката јавност. Следниот ден Марк Редман зборуваше за централна политика на ДЕМ во проектот, Политикта за Рурален Развој и на ЗЗП. Имаше сесија за Земјоделство со Висока Природа Вредност , како и идни политики, промени и нови можности. На петтиот ден беше организирана екскурзија до Ваљевските планини, каде што учесниците идентификуваа видови и живеалишта и го симулираа процесот на назначување на еден сајт како локација од CI или SPA.

ДЕМ беше присутна со учесници од нејзините членки - Еко Мисија и ЕД Злетовица, и учесници кои доаѓаат од други поканети НВО-а како Еко-Скоп, ЦеПроСАРД, Greener, Bivium, и Еко-Свест.


                                           Работилница за HNV земјоделство на Балканот
                                              Натура2000 и Анексите за Птици и хабитати
                                             Теренско патување во Ваљевските планини
Ваљевски планини

No comments:

Post a Comment