December 04, 2011

Презентација - 3ти Декември 2011


На 3-ти декември 2011год. се одржаа средбите на Проектната управна група и на Мрежата за креирање на политики во рамките на проектот „Промовирање на земјоделството со високи природни вредности и агро-еколошк плаќања преку граѓанските организации во Македонија“.
Целта на овие средби беше презентација на проектот со постигнатите резултати во втората година од неговата реализација, презентација на Предлог мерки за политики кои го поддржуваат ВПВ земјоделието во областите каде се работени студии на случај од д-р Сузана Кратовалиева и активностите кои ќе се реализираат до крајот на проектот. Лидерот на проектот Вјара Стефанова ги презентираше предлог директните плаќања и рурален развој за периодот 2014 до 2020год. во рамките за Заедничките земјоделски политики на ЕУ.
На крајот од средбата присутните дискутираа за предлог мерките за политики кои го поддржуваат ВПВ земјоделието во областите каде се работени студиите на случај со цел истите да се надополнат.
Следни активности кои треба да се реализираат се:-          Подготовка на Прирачник за Високо природни вредности во Македонија  – со вклучување на сите клучни проектни резултати/заклучоци на македонски и англиски јазик
-          Ќе следат уште по еден состанок на Проектната управна група и Мрежата за креирање на политики
-          Ширење на проектните резултатисо организирање на тркалезни маси, прес конференции, манифестации
-          Комуникациска кампања во организација на ДЕМ и локалните НВО членки, со цел да се промовираат „скриените вредности„ на традиционалното неинтензивно земјоделие, во Македонија.

No comments:

Post a Comment