July 07, 2011

Мрежа за климатски одговор

На 21-ви, 22-ри и 23-ти Јуни 2011, во просториите на Црвен Крст на Република Македонија се одржа работилницата насловена “Национална работилница за адаптација и одговор кон климатските предизвици – Работилница за развој и донесување на заеднички приоритети и политки". Работилницата е дел од ЕУ ИПА проектот ”Форум на југоисточна Европа за Адаптација кон климатските промени” и беше организирана од страна на Црвен Крст кој на овој проект соработува со Австрискиот Црвен Крст. ДЕМ пристапи кон предложената иницијатива за соработка и стана членка во националната мрежа од граѓански организации "Мрежа за климатски одговор". Мисијата на мрежата вклучува соработка помеѓу членките, подигање на свеста за климатските промени кај пошироката јавност како и промоција и усвојување на стандардите за климатска заштита кај најранливите групи.

Повеќе информции:
CCA Forum
Официјалната страна на Црвен Крст

No comments:

Post a Comment